وب هاستینگ

این هاست های فضای قدرتمندی جهت میزبانی انواع وب سایت های با ترافیک و حجم کاری متداول می باشند

Web-0050

Quota (MB) = 50MB
Monthly Bandwidth = 1GB
FTP Accounts = 1
Email Accounts = 1
Databases = 1
Sub Domains = 1
Parked Domains = 1
Addon Domains = 1

Web-0100

Quota (MB) = 100MB
Monthly Bandwidth = 2.5GB
FTP Accounts = 2
Email Accounts = 2
Databases = 2
Sub Domains = 2
Parked Domains = 2
Addon Domains = 2

Web-0250

Quota (MB) = 250MB
Monthly Bandwidth = 10GB
FTP Accounts = 5
Email Accounts = 5
Databases = 5
Sub Domains = 5
Parked Domains = 5
Addon Domains = 5

Web-0500

Quota (MB) = 500MB
Monthly Bandwidth = 50GB
FTP Accounts = 10
Email Accounts = 10
Databases = 10
Sub Domains = 10
Parked Domains = 10
Addon Domains = 10

Web-1000

Quota (MB) = 1000MB
Monthly Bandwidth = 150GB
FTP Accounts = Unlimited
Email Accounts = Unlimited
Databases = Unlimited
Sub Domains = Unlimited
Parked Domains = Unlimited
Addon Domains = Unlimited

Web-2000

Quota (MB) = 2000MB
Monthly Bandwidth = 500GB
FTP Accounts = Unlimited
Email Accounts = Unlimited
Databases = Unlimited
Sub Domains = Unlimited
Parked Domains = Unlimited
Addon Domains = Unlimited

Web-3000

Quota (MB) = 3000MB
Monthly Bandwidth = 1.5TB
FTP Accounts = Unlimited
Email Accounts = Unlimited
Databases = Unlimited
Sub Domains = Unlimited
Parked Domains = Unlimited
Addon Domains = Unlimited